Årsberetning 2017

Årsberetning 2017- godkendt på generalforsamlingen d. 7. marts 2018.

Om foreningen og bestyrelsesforhold
Der er 175 medlemmer i Skoleforeningen pr. 31/12-2017 (heraf 58 familiemedlemskaber). Lille tilbagegang på 2 medlemmer.
På valg på selve generalforsamlingen i 2017 var Marianne Schlittler og Johannes Thuesen. Begge modtog genvalg. Dorte Watt er valgt til bestyrelsen af skolens kollegium. Jørgen Bang (genvalgt) og Jens Henriksson valgt af Antroposofisk Selskab. Skoleforeningens revisor Per Petersen blev genvalgt. Bestyrelsen konstituerede sig med Ellen Thuesen som formand, Grete Black som næstformand, Alex Schlittler som kasserer og endvidere med Johannes Thuesen som medlem af forretningsudvalget.
Thomas Nielsen, der er formand for forældrerådet har deltaget som observatør. Som suppleant vælges Frants Christensen (for1 år). Jesper Bruun Schmidt er valgt til skolens bestyrelse af Skoleforeningen blandt skoleforeningens medlemmer. Derudover er pr. december 2017 indstillet af skoleforeningen Marianne Theils og Jesper Thybo til skolens bestyrelse til endelig bekræftelse på skoleforeningens bestyrelsesmøde marts 2018. Marie Louise Platz-Becker er uændret observatør i skoleforeningens bestyrelse for skolens bestyrelse.

Bestyrelsesmøder
Der har været afholdt 4 ordinære bestyrelsesmøder i 2017, hvor punktet ”Skoleforeningens virke i fremtiden” har været viderebearbejdet som indledning. Temaet er udvidet med Højdepunkter, der ligger forude. Helen har udarbejdet arbejdsark: Skoleforeningens videre virke i forbindelse med kommende højdepunkter: skolejubilæer på verdensplan og her til lands. Der er nedsat et samarbejds- udvalg foreløbigt bestående af medlemmer fra skoleforeningen (Helen og Marianne). Det udvides med deltagere fra skolen, forældrekredsen og skolens bestyrelse og børnehaverne. (Helen er koordinator).
Der har været et indlæg fra forældrerådsformanden med egne tanker om skoleforeningen som ny på posten som forældrerådsformand. Hvad er skoleforeningens mål? Hvilke aktiviteter har den? Nævner, at der er mange resurser i forældregruppen, hvilket kan være til gavn for skoleforeningen ved planlægning af f.eks. større arrangementer. Derudover var der i december et indlæg om Skt. Lucia.

Byggeri – Lindeblomst – Brombærhuset
Byggeri har fyldt en del gennem året. Tilbygningen til vuggestuen i Skovly stod – med forsinkelse på grund af ændrede leveringstider af vinduer – færdig omkring november og er taget i brug. Tilbygningen bevirker, at den nu kan huse 28 børn mod tidligere 18. I Brombærhuset er endvidere tilføjet, som opfyldelse af krav, manglende toiletter, kontor og mødelokale, som forventes taget i brug i løbet af forår 2018 og endvidere tillagt en stue, således at Brombærhuset nu kan huse op til 56 børnehavebørn mod de nuværende 48.
Bestyrelsen og forretningsudvalget har deltaget i møder med Lindeblomst samt Markus Wiederhold som bygherrerådgiver. Forretningsudvalget har haft mandat til vurdering af byggeprojekterne. Udvalget har så via mails – haft kontakt med hele bestyrelsen vedrørende de forskellige beslut- ninger. Skoleforeningens økonomi er atter blevet vurderet ud fra de samlede aktiviteter. Der er udarbejdet en finansierings-plan for begge byggeprojekter. I forbindelse med husleje for udvidelserne laves der et tillæg til og en justering af de eksisterende lejekontrakter.

Medlemskontakt m.m.
Der er som sædvanligt udarbejdet foredragsrække i Skoleforenings regi i samarbejde med Antroposofisk Selskab og Skolen – Grete Black deltager i programlægning og fremlægger i Skoleforeningens bestyrelse. Ved foredrag for forældre og andre interesserede på skolelørdage, har Marianne, Helen og Vibeke dannet ”Skoleforeningens café” med kaffe og hjemmebagt kage.
Hjemmesiden vedligeholdes uændret af Niel Sløk. Indmeldelse i Skoleforeningen kan ske gennem indmeldelsesblanket, som findes på hjemmesiden.

Eksterne aktiviteter
Medlemmer af bestyrelsen har været deltagere i ”Virksomhedskredsen”. Helen har refereret fra mødet i oktober. Derudover har Grete, Marianne, Lone og Helen deltaget i den årlige Fælleskonference i Vejle, hvortil medlemmer fra de antroposofisk inspirerede institutioner er inviterede. Også her har vi fået en tilbagemelding.

Om økonomi
Angående skoleforeningens formue har forretningsudvalget afholdt møde med Merkur. Bestyrelsen har efter råd fra Merkur besluttet en omlægning af Skoleforeningens midler for at hente fri kapital til det kommende byggeri.
Foreningen har en god økonomi. Dog udviste årsregnskab 2017 et underskud, hvilket primært skydes kursregulering samt negative renteindtægter.
Merkur foreslår, at LR (kreditforening) inviteres, når byggeriet er færdigt efteråret 2018 med henblik på evt. optagelse af kreditforeningslån i Skovlys samlede bygningsmasse.
Skolen yder uændret tilskud til skolen til dækning af dele af udgifter til 11-12 klasse. Denne ordning forventes afsluttet medio 2018, hvor skolen overgår til en ny status.
Skoleforeningen har ydet et mindre bidrag til optagelse af en film om den nye Steiner-HF. Filmen er lavet af Thomas Uhrskov.

Information om Skoleforeningen:
Søges fortsat gennemført ved:
  •  skrivelse til 3. og 12. klasses forældre,
  •  information på sommerstævnet, som skoleforeningen støtter og hvor der i forbindelse
     med dette udleveres materiale om Skoleforeningen
  •  udleveret indmeldelsesblanket i forbindelse med optagelse på skolen,
  •  afholdt udstilling i infoboden ved basaren
  •  annonceret på ”Tirsdagsnyt” og i skolens meddelelsesblad: ”Bliv medlem”!
  •  annoncering af foredrag
  •  Udlevering af informationsmateriale og kaffe/kage ved foredrag på skolelørdage.

  1. – 12. klasse
    I juni 2016 blev indgået et gymnasieforlig, der omfattede mulighed for en Steiner-Hf uden karakterer og eksamen på Steinerskoler. Det indebærer en mærkbar ændring for de steinerskoler, der tilslutter sig ordningen. Der skal udarbejdes nye vedtægter for skolen. Nogle lærere skal på videreuddannelse, og der skal ansættes en rektor, som er leder for hele skolen, som så får status som privat gymnasium. Der foreligger en overgangsperiode på 2-4 år til at få opgaverne helt på plads.
    Loven blev endeligt vedtaget den 18. december 2016. 500 steinerelever fra de implicerede steinerskoler mødte op på Christiansborgs trappe den 5. oktober, hvor de holdt en ”takkekoncert”.
    Der er ydet et utrætteligt og vedholdende arbejde af en lille kreds, som gennem 8 års indsats endelig kom i hus med projektet. 

Sommerstævne.
Skoleforeningen ønsker fortsat at støtte afholdelsen af sommerstævner. Efter et utrætteligt og tidkrævende arbejde fra Jens` side gennem mange år, er der fundet nye ansvarshavende for de kommende sommerstævner: Mads Lützen og Michael Black.

                                                  4/3 2018 – For bestyrelsen – Ellen Thuesen