Vedtægter

Februar 2007

Navn

§ 1

Foreningens navn er Rudolf Steiner-Skoleforeningen i Odense. Navnet er optaget i foreningsregistret.

Formål

§ 2

Foreningens formål er:

a. At støtte driften og udvidelsen af Rudolf Steiner-Skolen i Odense og Rudolf Steiner Børnehaven i Odense, hvis praktiske udformning af Rudolf Steiners pædagogiske idéer udelukkende påhviler skolens lærerkollegium.

b. At arbejde for oprettelse og drift af andre sociale, pædagogiske og almennyttige institutioner, baseret på Rudolf Steiners idéer,

c. At arrangere foredrag og kurser, der belyser disse idéer.

Ledelse

§ 3

Foreningen ledes af en bestyrelse på 12 medlemmer, af hvilke 5 vælges af generalforsamlingen, mens 4 vælges af Antroposofisk Selskab, Odense, blandt skoleforeningens medlemmer, og 3 af lærerkollegiet ved Rudolf Steiner-Skolen i Odense blandt samme. En tredjedel af hver gruppe er på valg hvert år. Bestyrelsen konstituerer sig selv og nedsætter et forretningsudvalg, der er ansvarlig over for bestyrelsen samt andre udvalg efter behov. Bestyrelsen kan ansætte lønnet medhjælp, men selv er den ulønnet.

Forældrerådets formand samt l – 2 repræsentanter fra skolens bestyrelse deltager i bestyrelses- og FU-møderne som observatører.

Medlemmer

§ 4

Medlem af foreningen kan enhver blive, der vil arbejde for og respektere foreningens formål, som det er udtrykt i formålsparagraffen.

Eksklusion

§ 5

Dersom et medlem modarbejder foreningens formål, kan det ekskluderes af foreningen, såfremt bestyrelsen på to med 8 dages mellemrum afholdte bestyrelsesmøder beslutter dette med 2/3 flertal. Forinden beslutning træffes, skal medlemmet opfordres til skriftligt selv at ytre sig. En af bestyrelsen vedtaget eksklusion af et medlem skal for at opnå gyldighed godkendes af generalforsamlingen.

Kontingent

§ 6

Kontingent fastsættes af bestyrelsen og opkræves mindst én gang årligt.

Foreningens midler

§ 7

Foreningens midler fremkommer som følger:

Medlemmernes kontingent
Gaver, legater og testamentariske gaver fra såvel medlemmer som ikke medlemmer.
Indtægter fra virksomhed, som foreningen foranstalter.

Økonomiske forpligtelser

§ 8

For foreningens økonomiske forpligtelser hæftes kun med dennes midler, og medlem­merne har ingen økonomiske forpligtelser over for foreningen.

Tegningsret

§ 9

Foreningen tegnes retsgyldigt af formanden eller næstformanden samt et bestyrelsesmedlem. Dog skal, hvad angår køb, salg og pantsætning af fast ejendom, forretningsudvalgets samtykke foreligge.

Generalforsamling

§ 10

Hvert år sammenkalder bestyrelsen til generalforsamling inden 1. april med 14 dages skriftligt varsel og opgivelse af dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes med 7 dages varsel og opgivelse af dagsorden, når mindst 6 bestyrelsesmedlemmer fremsætter ønske derom.

Dagsorden for generalforsamlingen er:

Aflæggelse af beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
Regnskabsaflæggelse
Indkomne forslag
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valg af 2 revisorer, hvoraf den ene skal være statsautoriseret eller registreret revisor.
Eventuelt.

Forslag til behandling på generalforsamling samt forslag om kandidater til bestyrelsen
(se § 3) skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingens afholdelse.

Bestyrelsesmøder

§ 11

Bestyrelsens møder ledes af formanden eller i dennes fravær af næstformanden, og forhandlingerne protokolleres. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede.

Forslag bortfalder ved stemmelighed. Såfremt bestyrelsen ikke er beslutningsdygtig, indkaldes med 8 dages varsel til ekstraordinært bestyrelsesmøde, der uanset de mødtes antal er beslutningsdygtigt.

Lovændring

§ 12

Til lovændring kræves 5/6 af bestyrelsens stemmer, efterfulgt af en godkendelse med almindelig stemmeflerhed på generalforsamlingen.

Foreningens ophævelse

§ 13

Dersom foreningen ikke længere har mulighed for at virke i overensstemmelse med formålsparagraffen, vil den være at ophæve efter vedtagelse i bestyrelsen af 2/3 af samtlige dennes medlemmer, og på to efter hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum. På den første af disse skal 2/3, på den anden 3/4 af de mødte stemme for ophævelsen. Mulige overskydende midler, efter indfrielse af gæld og økonomiske forpligtelser, skal tilfalde en eller flere almennyttige institutioner, der arbejder i overensstemmelse med foreningens formålsparagraf.

Disse vedtægter er vedtaget efter ændringer på Skoleforeningens generalforsamling mandag d. 27. april 98 og erstatter alle tidligere love og vedtægter for Rudolf Steiner-Skoleforeningen i Odense.

Som valgt dirigent for Rudolf Steiner-Skoleforeningens generalforsamling den. 27. april 1998 bekræftes herved, at ovennævnte vedtægter blev gennemgået og godkendt af generalforsamlingen.

Odense, maj 1998

Per Boe

Ved generalforsamling d. 12/2 2007 blev § 3 ændret til ovenstående ordlyd.

Bekræftes hermed af dirigent Charlotte Jacobsen.