Årsberetning 2018

Årsberetning 2018 fremlagt på generalforsamlingen den 25. marts 2019

Om foreningen og bestyrelsesforhold
Der er pr. 31/12 – 2018 170 medlemmer i Skoleforeningen, 58 familiemedlemmer og 60 enkelmedlemmer.
Valg til bestyrelsen ved generalforsamlingen:
Valgt af generalforsamlingen: Helen Kjersgaard modtog ikke genvalg, Anne-Marie Christensen valgtes i stedet for. Lone Smith og Alex Schlittler modtog genvalg.
Valgt af Antroposofisk SelskabMonique van der Made og Dineke Doppen modtog begge genvalg.
Valgt af lærerkollegietEllen Thuesen modtog ikke genvalg. Per Madsen udpegedes i stedet for.
Per Pedersen modtag genvalg som skoleforeningens revisor.
Ved møde den 13. juni konstituerede bestyrelsen sig som følger: Formand Alex Schlittler, næstformand Grete Black og kasserer Johannes Thuesen.
Ny observatør fra forældrerådet blev Lia Rymer Kubel, hun afløser Thomas Nielsen. Skoleforeningen har indstillet Lars Tjørnvig, Marianne Theils og Jesper Thybo til skolens bestyrelse. Marie-Louise Platz Becker er fortsat observatør i skoleforeningen for skolens bestyrelse.  

Bestyrelsesmøder
Der afholdtes 4 ordinære bestyrelsesmøder i 2018. Bestyrelsen beskæftigede sig især med Skoleforeningens virke i fremtiden, herunder 100 års jubilæet for Waldorfskoler, 60 år for Skoleforeningen og 50 år for skolen. Helen Kjersgaard holdt ved juni mødet et indlæg, hvori hun bl.a. gav et resumé omkring vores drøftelser om mulige tiltag. Bestyrelsen mente, at skolen bør inddrages i de forskellige overvejelser og i september havde Helen og Marianne Schlittler et møde med Saskia Hass. Ved decembermødet gav Marianne en tilbagemelding omkring 100 års jubilæet.
Derudover har bestyrelsen på forskelligt vis været optaget af byggeriet.

Byggeri
Inden generalforsamlingen sidste år tog bestyrelsen en rundtur og besigtigede Skovly og Brombærhuset. Begge steder var der nogle problemstillinger omkring ventilationen. Sidenhen var der nogle spørgsmål omkring indretning/finansiering af køkkenet i Brombærhuset. Køkkenet blev som ønsket. Ibrugtagen af tilbygningen ved Skovly skete omkring årsskifte 2017/2018 og af Brombærhuset ultimo maj 2018. Der berettes, at begge til/ombygninger fungerer perfekt og efter hensigten. Inden junimødet inviterede Silja Run Valgardsdottir bestyrelsen til et fornemt traktement i Brombærhuset, hvor vi fik lejlighed til at se det flotte resultat.

Medlemskontakt
I Skoleforeningens regi og i samarbejde med Antroposofisk Selskab udarbejdes en foredragsrække. Grete Black deltager i programlægningen og orienterer Skoleforeningens bestyrelse herom. I forbindelse med lørdagsskolen, hvor der også holdes foredrag, stiller Skoleforeningen med sin lille Café, hvor der serveres hjemmebagt kage og kaffe/te. Helen Kjersgaard & Marianne Schlittler har været tovholdere.
Hjemmesiden vedligeholdes uændret af Niel Sløk; indmeldelse i Skoleforeningen kan ske gennem indmeldelsesblanket, som findes på hjemmesiden.

Eksterne aktiviteter
Grete Black og Helen Kjersgaard har repræsenteret Skoleforeningen i ”Virksomhedskredsen”.
Per Madsen deltager fremover, da Helen er trådt ud af bestyrelsen. Yderligere medlemmer af bestyrelsen har deltaget i den såkaldte ”Fælleskonference” i Vejle den 21. april, hvortil medarbejdere af antroposofisk inspirerende virksomheder og institutioner er inviteret. Bestyrelsen orienteres om, hvad der forgår ved møderne af de tilstedeværende, således gav Ellen Thuesen et udførlig referat af Fælleskonferencen i Vejle.

Om økonomi
Regnskabet 2018 fortæller, at Skoleforeningen økonomisk set har haft et godt år, og at foreningens økonomi i øvrigt har det godt. Det mindre underskud i 2017 kunne i 2018 vendes til et pænt overskud på ca. 65.000.- kr.. Det skyldes større huslejeindtægter fra Skovbørnehavehus og Villa Skovly samt kursreguleringer.

Information om Skoleforeningen
Skolen udsender nu tidsskriftet ”Steinerskolen” til alle skolens elever. (før kun i børnehaven og til og med 3. klasse), der ud over:
– annoncering i ”Tirsdagsnyt” og i skolens meddelelsesblad: ”Bliv medlem”!
– udlevering af informationsmateriale ved ”Skoleforeningens Café”.
– der udleveres indmeldelsesblanket ved optagelse.
– Infobod/udstilling på basaren.
– annoncering af foredrag.
– Skoleforeningens virke belyses på forældrerådsmøder (nyt)

11. – 12. klasse
På landsplan udtales, at 2018 er det år, hvor 5 Rudolf Steinerskoler opretter HF-klasser i august, og hvor skolerne afholder en takkedemonstration på Christiansborg d. 5. oktober, og der blev afholdt en fælles PR-kampagne for HF i januar. Der er oprettet Steinerpædagogikum, hvor 15 lærere har deltaget, men der arbejdes også på, at et lille antal lærere kan blive godkendt på baggrund af uddannelse og erfaring – hvilket lykkedes. Projektgruppen har deltaget i Folkemødet, hvor man også fik talt med ministeren. Der har været afholdt møde også med skolernes administrative personale med hjælp fra Dansk Friskoleforening, for at forberede skolerne på ændret administration. Der har endvidere med skolerne i fællesskab været arbejdet med det ministerielle tilsyn.

På skolen fik man i foråret lavet aftale om tiltrædelse af rektor, der desværre hen på efteråret måtte gå fra pga. sygdom, og hvor man derefter har konstitueret ny rektor, og genopslået stillingen. Der har været arbejdet med opgradering af lærerne, med henblik på godkendelse som gymnasielærere. Nogle af 12. klasseeleverne ønsker HF, og går med i puljen af 1. års HF’ere med individuelle forløb, hvorfor man således kunne starte 1. HF. Man forbereder sig i løbet af efteråret i samarbejde med Christina Vilhelmsen på det ministerielle tilsyn i december, som forløb godt, men hvor den endelige behandling først afsluttes i 2019. Hele ændringen af skolen til et gymnasialt uddannelsessted, har også med hensyn til at finde fælles retning for skolen været en stor udfordring, som man har arbejdet med i kollegiet igennem hele året.

Fra kontoret udtales at skoleforeningen i 2017 betalte kr. 240.000 til drift af 11. og 12. klasse, og at beløbet ikke vil blive mindre for 2018. Regnskabet er p.t. ikke færdiggjort. (22/2 – 2019. JH- konfereret af med Dorte Watt.)

Sommerstævne
Det er Skoleforeningen, der arrangerer sommerstævnet, som blev afholdt fra lørdag den 23. til den 26. juni. 2018 har været det første år uden medvirken af den mangeårige ansvarshavende Jens Henriksson. Med Mads Lützen og Michael Black ser det imidlertid ud til, at vi har fået nogle værdige afløsere!

Ved hjælp af pedel Jacob Skov kikkede de på en række prioriterede vedligeholdelsesopgaver. Et elektronisk tilmeldelsessystem blev udviklet, som viste sig som en stor succes. Sct. Hans faldt på stævnets første aften, der blev festet og danset og på storskærmen vistes en VM fodboldkamp. Lørdag aften var der 200 spisende personer og omkring 50 overnattede på boldbanen. Som opgaver kan nævnes: flise- og maleopgaver, opførelse af diverse legeredskaber rundt omkring på skolen, P-pladsforbedringer, projekter i klubben mm.. Mads og Michael beretter, at de nåede i mål med de fleste opgaver. Foruden den økonomiske gevinst af sommerstævnet  (der er ikke sat tal på) var der et fortræffeligt socialt samvær forældre og børn imellem. Og alle glæder sig til også at medvirke i 2019.

                                   Marts 2019      – For bestyrelsen – Alex Schlittler