Årsberetning 2019

Årsberetning 2019 fremlagt på generalforsamlingen den 9. marts 2020

Om foreningen og bestyrelsesforhold
Der er per 31/12 – 2019 169 medlemmer i skoleforeningen, 57 (114) familiemedlemmer og 55 enkelt medlemmer.
Valg til bestyrelsen ved generalforsamlingen:
Valgt af generalforsamlingen: Marianne Schlittler og Johannes Thuesen er på valg. Johannes Thuesen modtager genvalg, Marianne Schlittler modtager ikke genvalg.
Valgt af Antroposofisk Selskab: Jørgen Bang og Jens Henriksson som begge modtager genvalg.
Valgt af lærerkollegiet Dorte Watt er på valg, modtager ikke genvalg.

Observatør fra forældrerådet er fortsat Lia Rymer Kubel. Observatør fra skolens bestyrelse er Kristina Dienhart. Per Pedersen modtag genvalg som skoleforeningens revisor.

Bestyrelsesmøder
Der afholdtes 3 ordinære bestyrelsesmøder i 2019. Corona situationen har bevirket at mødet i marts blev aflyst, lige som GF af samme grund måtte udsættes 2 gange. På bestyrelsesmødet i juni 2019 blev bestyrelsen konstitueret som følgende: Alex Schlittler, formand, Grete Black, næstformand og Johannes Thuesen kasserer.
Monique van der Made indledte juni mødet med et bidrag om honningbien, september mødet blev indledet med en ”brainstorm” omkring, hvorledes eleverne i overskolen kunne animeres til at fortsætte til 12. klassetrin. Hertil blev skolens nye rektor, Solbjørn Weismann inviteret. Jørgen Bang indledte december mødet med en levende gennemgang af ”Mennesket og klimaet – Den europæiske historie”.
Et gennemgående tema ved alle møder har været, hvorledes Skoleforeningen kunne støtte skolens konkrete bestræbelser på at fastholde eleverne gennem forskellige tiltag. (se nedenfor). Anna-Marie Christensen refererede fra mødet med skolens PR-udvalg, i mødet deltog Marianne Schlittler og Jørgen Bang fra bestyrelsen. Skoleforeningen er positiv omend dens muligheder er begrænset. Til december mødet blev Mette Skytt fra specialklasserne i Ølsted, hvilken Skoleforeningen jævnligt har støttet, inviteret. Hun gav en fyldestgørende beretning om hverdagen i Ølsted, om den positive udvikling specialklasserne oplever og om samarbejdet med den ”dobbelt dagpleje” Æbleblomsten, som ligeledes er beliggende i Ølsted.
Som fast punkt ved alle møder orienterede Jens Henriksson omkring HF på landsplan (se nedenfor), og fra bestyrelsens lærerrepræsentanter fik vi et indblik i, hvorledes HF integreres og håndteres på Odense skolen. En tilbagevendende drøftelse er, hvordan Skoleforeningen får flere medlemmer og Skoleforeningens virke vil være i fremtiden.
Et fast punkt på bestyrelsesmøderne er også en såkaldt bygningsgennemgang, hvor bygningernes (Skovly og Skovhuset) økonomi og bygningsmæssige tilstand jævnligt vurderes, fra bestyrelsesside fortrinsvis af Johannes Thuesen og Per Madsen. Der er udført en hel del vedligeholdelsesarbejde på Skovly det forgangne år, og der er fortaget 1- års gennemgang af det nye byggeri.

Medlemskontakt
I Skoleforeningens regi og i samarbejde med Antroposofisk Selskab udarbejdes en foredragsrække (onsdagsforedrag). Grete Black deltager i programlægning og orienterer Skoleforeningens bestyrelse herom. Lone Smith og Anna-Marie Christensen har overtaget tovholdertjenesten af lørdagscaféen, her serveres kaffe og kage i forbindelse med lørdagsskolen og et foredrag.  Begge arrangementer har lidt under Covid-19 situationen.
Niel Sløk har hidtil vedligeholdt hjemmesiden, dog har han her til foråret meddelt, at han på grund af personlige overvejelser ikke længere ønsker opgaven. Niel takkes for en ihærdig indsats gennem mange år. Han var med til at opstarte hjemmesiden i 2008 og har siden vedligeholdt denne. Bestyrelsen er i gang med at finde en efterfølger! Indmeldelse i Skoleforeningen kan som hidtil ske gennem indmeldelsesblanket, som findes på hjemmesiden. Indbetaling kan som noget nyt, fremover også ske via MobilePay.

Eksterne aktiviteter
Grete Black og Per Madsen har repræsenteret Skoleforeningen i ”Virksomhedskredsen”. Grete Black har været med til mødet på Hertha. Bestyrelsen fik et kort resume på efterfølgende møde. Basaren i år blev betegnet som ”en meget flot baser – stor ros til informationsboden”. Overskuddet var på ca. 110.000.- kr.!

Om økonomi
Regnskabet 2019 oplyser at Skoleforeningens økonomi har haft et godt år, årsregnskabet udviser et overskud på kr. 215.723.- (65.000.- i 2018) og at foreningens økonomi i øvrigt er sund. Overskuddet genereres primært fra ejendomsdriften, dvs. huslejeindtægter fra Skovbørnehavehus og Villa Skovly. Desuden har kursreguleringer givet et positivt afkast. Det er muligt at det bliver anderledes fremover pga. Covid-19 situationen. På Basar kontoen står der p.t. kr. 365.000.-. Der er bevilliget et beløb til forskellige projekter, som skal realiseres i 2020. Medlemstallet går en anelse nedad og mange restancer må oftest afskrives. Foreningens egenkapital er på ca. 9 mill. kroner, og består af likvide midler, værdipapirer og ejendomsværdi. (se regnskabet).

Information om Skoleforeningen
Skoleforeningens medlemmer får stadigvæk tilsendt tidsskriftet ”Steinerskolen”. Desuden annonceres ”Bliv medlem” i ”Tirsdags nyt” og i skolens meddelelsesblad. Det er Skoleforeningen der sørger for informationsmateriale samt indmeldelsesblanket ved lørdagscaféen, ved optagelse og på basaren, desuden annonceres onsdagsforedragene og som noget nyt har Skoleforeningen indvilliget i at deltage og belyse Skoleforeningens virke på forældrerådsmøder. I Skoleforeningens regi ligger også det årlige sommerstævne, som bl.a. bevirker betydelige besparelser på skolens vedligeholdelsesudgifter (se også evaluering heraf i bladet).

11. – 12. klasse
HF på landsplan
Der har i løbet af året på landsplan været afholdt faggruppedag med oplæg om læreplaner – arbejdet med fastholdelse af Steinerpædagogiske metoder i HF – fortsat politisk arbejde, også på Folkemødet, da der er kommet nye ordførere. Der har været arbejdet med vidnesbyrd og læreplaner mhp de skoler, der senere skal modtage vore elever. Der arbejdes på at kunne fastholde en merit på op mod 20% i 10. klasse, for at kunne fastholde værkstedsfag og musiske fag i hele HF-forløbet – det vil formentligt blive afklaret i 2020. I anledning af 100-året for Waldorfpædagogik arbejdes frem mod en mediekonference i september 2020 om Waldorfpædagogik og digital dannelse. Den vil blive afholdt på Christinasborg, på Vartov og på Vidar med tre forskellige målgrupper. Der er lavet en trivselsrapport for alle skoler med HF, hvor vi scorer godt på det personlige plan.
(Jens Henriksson, 2. marts 2020)

10.klasse
Da det så ud til at skolens 10.klasse ville blive meget lille i skoleåret 2019/20, blev der iværksat en ekstraordinær indsats, for at lave et 10.klasse forløb med helt nye tiltag. Der var brug for nytænkning. En mere projektorienteret undervisning, med særlig fokus på ”De sytten verdensmål” praktikforløb og udenlands-skoleophold, møbeldesign, iværksættelse og innovation, drama/scenografi, cafe/madlavning. Dette blev forsøgt gjort, så det gik mindst muligt ud over de klassiske fag, som var beregnet at skulle give merit til Hf. Der blev sendt invitationer til samtlige friskoler på Fyn, så interesserede elever kunne komme på besøg. Noget lykkedes, nemlig at vi kunne begynde vores 10.klasse med 13 elever efter sommerferien. Der er sidenhen blevet evalueret på projektet. Der er flere ting, som skal rettes til i det kommende skoleår.
(Per Madsen, 15. maj 2020)

 

 

på bestyrelsens vegne

Alex Schlittler