RUDOLF STEINER-SKOLEFORENINGEN I ODENSE

 
Skoleforeningen
Foredrag & kurser Artikler & Film Samarbejdspartnere Kontakt Bliv medlem
  Skoleforeningen - Årsberetning 2016
Skoleforeningen
Projekter
Historie
Bestyrelsen
Årsberetning
  aktuelle-
  årsberetninger
  2008
  2009
  2010
  2011
  2012
  2013
  2014
  2015
  2016
 

Årsberetning 2016- ved generalforsamlingen d. 20. marts 2017.

Om foreningen og bestyrelsesforhold
Der er 177 medlemmer i Skoleforeningen pr. 31/12-2016 (heraf 61 familiemedlemskaber). Igen en lille tilbagegang, hvor der forrige år var en fremgang på 16 medlemmer.

Der var ingen på valg på selve generalforsamlingen i 2016, men det blev meddelt at Grete Black var genvalgt af skolens kollegium til bestyrelsen.

Skoleforeningens revisorer blev genvalgt, og bestyrelsen har konstitueret sig fortsat med Ellen Thuesen som formand, Vibeke Kolmos som næstformand, Alex Schlittler som kasserer og endvidere med Johannes Thuesen som medlem af forretningsudvalget.

Thomas Nielsen, der er næstformand i forældrerådet har deltaget som observatør. Som repræsentanter fra Skoleforeningen i skolens bestyrelse sidder fortsat Mikael Tind, Maria Bjerre og Jan Jensen Hass. Jens Henriksson er i skolens bestyrelse blevet erstattet af Marie-Louise Platz-Becker. Marie Louise er endvidere observatør i skoleforeningens bestyrelse for skolens bestyrelse.
Der har været afholdt 4 ordinære bestyrelsesmøder i 2016 hvor punktet ”Skoleforeningens virke i fremtiden” er trukket frem et par gange i stedet for indledning, også for at give tid og rum til dette tema, som vi begyndte på tilbage i 2015. Derudover har været en spændende indledning med ”viden om, og betragtninger på vores brug af stedord”.

”Skoleforeningens virke i fremtiden”
Har været et gennemgående tema på møderne gennem året, som et udviklingsprojekt, der faktisk blev startet i 2015. Der er indsamlet ideer til foreningens arbejde, som nu er sat i et skema til videre forarbejdning i 2017.

Lindeblomst -
Lindeblomst har fyldt en del gennem året. Først angående Skovly med problemer vedr. brandsyn/ flugtveje, som er blevet løst i et samarbejde mellem Johannes Thuesen, Torben Hansen og pedel Jacob Skov.

Grete Black har orienteret om behov for udvidelse af kapacitet i børnehave og vuggestue. Og ud fra et fyldigt materiale fra Lindeblomst desangående, har man besluttet at støtte op om de to udvidelser, som betyder at vuggestuen kommer fra 18 børn til 28 børn – alle i Skovly, og børnehaven fra 48 til 56 børn – alle i Brombærhuset, og at der endvidere tilføjes manglende lokaler i forhold til krav – toiletter, kontor og mødelokale. Forretningsudvalget har deltaget i møder med Lindeblomst og med Markus Wiederholt som bygherrerådgiver. En tilbygning til Skovly er besluttet.

Vi har på et møde endvidere af Thomas Fyrst og Jakob Henriksson fået fremlagt skolens byggeplaner, som primært drejer sig om tilbygning til undervisning af mellemtrinnet. Vi ser positivt på det, og er parate til evt. at støtte økonomisk. Derudover flytning af klub og tilbygning til eurytmi.

Medlemskontakt m.m.
Overgang til e-post er gennemført af Marianne Schlittler i samarbejde med skolens kontor. Således sendes kun 7 af indkaldelserne til generalforsamlingen ud med ordinær post i år. Niel Sløk har udvirket at der er nu et direkte link fra hjemmesiden til ”medlemsskab af Skoleforeningen” og at der sendes remindere vedr. foredrag.

Det er besluttet i år, at tidsskriftet “Steinerskolen” tilsendes gratis til familier med børn i sidste år i børnehaven, børnehaveklassen samt 1. ,2., og 3. klasse.

Der er som sædvanligt foredragsrække i Antroposofisk Selskab/Skoleforeningen – Grete Black deltager i programlægning og fremlægger i Skoleforeningen. Der har i år med succes været afholdt foredrag for forældre på skolelørdage, hvor Marianne, Helen og Vibeke har sørget for kaffe og hjemmebagt kage.

Hjemmesiden vedligeholdes uændret af Niel Sløk. Indmeldelse i Skoleforeningen kan nu ske gennem en indmeldelsesblanket, som findes på hjemmesiden.

Eksterne aktiviteter
Der har været deltagelse i ”Virksomhedskredsen” i oktober, som Helen har refereret fra, og endvidere har Ellen Thuesen dels berettet fra Antroposofisk Selskabs Fælleskonference i Vejle samt fra Antroposofisk Selskabs arrangement 24. juni i Nationalmuseets festsal

Om økonomi
Angående formuen har forretningsudvalget afholdt møde med Merkur, og Ellen orienterer efter mødet, at der i forretningsudvalget er blevet besluttet en omlægning af Skoleforeningens midler med ændring fra mellemlange obligationer til investering gennem Triodos i mikrolån og vedvarende energi. Der er stadig investering i Merkur andele og korte obligationer samt indestående på fastrentekonto. ´Foreningen har en god økonomi, og man vil således evt. kunne støtte byggeri i børnehave og på skolen.

Information om Skoleforeningen:
Søges fortsat gennemført gennem

 
  skrivelse til 3. og 12. klasses forældre,
  Sommerstævnet i sig selv med over 150 tilmeldte voksne og børn i år, som
     skoleforeningen støtter, og hvor der i forbindelse med dette udleveres materiale om
     Skoleforeningen
    udleveret indmeldelsesblanket i forbindelse med optagelse på skolen,
    afholdt udstilling i infoboden ved basaren
    annonceret på ”Tirsdagsnyt” og i skolens meddelelsesblad: ”Bliv medlem”!
    annoncering af foredrag
    Udlevering af informationsmateriale og kaffe/kage ved foredrag på skolelørdage.

11. – 12. klasse
I juni blev indgået et gymnasieforlig, der omfattede mulighed for HF uden karakterer og eksamen på Steinerskoler. Loven blev vedtaget den 18. december, og der følger så en implementeringsfase, som 11.12.Gruppen vil søge midler til. En ny epoke for Steinerskolerne tager sin begyndelse.

20/3 2017 -For bestyrelsen – Jens Henriksson