RUDOLF STEINER-SKOLEFORENINGEN I ODENSE

 
Skoleforeningen
Foredrag & kurser Artikler & Film Samarbejdspartnere Kontakt Bliv medlem
  Skoleforeningen - Årsberetning 2014
Skoleforeningen
Projekter
Historie
Bestyrelsen
Årsberetning
  aktuelle-
  årsberetninger
  2008
  2009
  2010
  2011
  2012
  2013
  2014
  2015
  2016
 

Årsberetning 2014 – ved generalforsamlingen d. 23. marts 2015.

Om foreningen og bestyrelsesforhold
Der er 183 medlemmer i Skoleforeningen pr. 31/12-2014 (heraf 59 familiemedlemskaber). I alt en fremgang på 16 medlemmer.
Ved generalforsamlingen i 2014 blev Johannes Thuesen og Marianne Schlittler genvalgt af generalforsamlingen. Charlotte Jacobsen var ligeledes på valg, men ønskede ikke genvalg, og hun er nu udtrådt af bestyrelsen, med tak for hendes gode virke.
Skoleforeningens revisorer blev genvalgt, og bestyrelsen konstituerede sig med Ellen Thuesen som formand, Vibeke Kolmos som næstformand, Alex Schlittler som kasserer og endvidere med Johannes Thuesen som medlem af forretningsudvalget.
Jens Henriksson deltager i møderne som observatør for skolens bestyrelse, og som observatør for forældrerådet er uændret næstformand i forældrerådet Irene Ø. Bruun-Schmidt.
Som repræsentanter fra Skoleforeningen i skolens bestyrelse sidder fortsat Jan Jensen Hass, Mikael Tind, Jens Henriksson og Maria Bjerre.

Aktiviteter i bestyrelsen 
Der har været afholdt 4 ordinære bestyrelsesmøder i 2014 med indledende oplæg om: Fornyelseskilder i arbejdet, omhandlende fælleskonference for medarbejdere på de antroposofiske institutioner. Om: Nelson Mandelas bog. Vejen til frihed. Om: Digitale medier og deres konsekvenser for den enkelte og for samfundet. Og endelig om ledelsesbegrebet gennem tiderne, herunder det aktuelle skolesystem.

Hjemmesiden er optimeret og vedligeholdes uændret af Niel Sløk. Indmeldelse i Skoleforeningen ved gennem en indmeldelsesblanket og et ”klik” direkte, forventes gennemført foråret 2015.

Information om Skoleforeningen:
De aftalte fremstød fungerer, idet 16 nye medlemmer er indmeldt:

  • skrivelse til 3. og 12. klasses forældre,
  • blanketudlevering ved sommerstævne,
  • udleveret indmeldelsesblanket i forbindelse med optagelse på skolen,
  • afholdt udstilling i infoboden ved basaren.
  • annonceret på ”Tirsdagsnyt” og i skolens meddelelsesblad: ”Bliv medlem”!

11. – 12. klasse
Bestyrelsen er løbende gennem 2014 blevet orienteret om arbejdet med godkendelse af 11. – 12. klasse. Der har været møder med regeringspartiernes ordførere, og gruppen forventer foretræde for undervisningsudvalget februar 2015.
Stormøde/idémøde i skolens forældrekreds den 9.maj munder ud i forslag til alternative finansieringsmuligheder/donationer for 11. – 12. klasse. På mødet deltog 87 voksne og 50 børn/unge. Der var oplæg til gruppearbejdet fra tidligere elev og nuværende forældre fra Steinerskolen i Kvistgaard. Ud fra gruppernes arbejde blev der i september nedsat arbejdsgrupper for emnerne: Bæredygtighed, økonomi herunder fondssøgning, PR, sponsorering, skole, politik.

Bestyrelsesansvarsforsikring
Der er tegnet en bestyrelsesansvarsforsikring

Økonomi.
Skoleforeningen har atter i år overskud i driftsregnskabet. Der har heller ikke i regnskabsåret 2014 været behov for at yde tilskud til skolen til driften af 11. – 12. klasse.  På grund af klassesammenlægning august 2013 har der ikke været 2 klasser hele skoleåret.

Sommerstævne 2014
Tilslutning til sommerstævnet har også i 2014 været stor. 145 deltagere lø/sø.
Skoleforeningen har atter i år bevilget dækning af udgifter i forbindelse med afholdelse af stævnet. Sommerstævnerne er vigtige for skolen både økonomisk og socialt.

Skovly.
Der er lavet oversigt over, hvilke bygningsmæssige områder Skoleforeningen som ejer varetager, og hvilke områder Lindeblomst er ansvarlig for, og der er aftalt årlig bygningsgennemgang af Skovly.  Der er lagt plan for fortsat vedligeholdelse, reparationer og ændringer. Irene Birk er administrator og Signe Black formand for bestyrelsen i børnehaven Lindeblomst.

Bestyrelsens opgaver og arbejdsmetoder.
Der er enighed om skoleforeningens basale støttende rolle. Interesse for at synliggørelse af skolen i lokale sammenhænge.

Orienteringsemner:
Bygningsgennemgang. Der er foretaget bygningsgennemgang foråret 2015
Økonomi. Der er orienteret om skolens økonomi. Skolen har stabilt elevtal.
Lokaler til klub. Orientering om manglende egnede lokaler til klubben for 5.-8. klasse efter sommerferien. Er løst ved leje af pavillon, der er opstillet bag Skovhuset.
Fællesstævne. Der har været afholdt ”Fællesstævne” i Vejle marts 2014. Stævnet henvender sig til alle antroposofisk inspirerede virksomheder - ansatte og bestyrelsesmedlemmer.
Virksomhedskreds. Der er afholdt møder i den antroposofiske virksomhedskreds. Det fælles formål er at synliggøre og udvikle antroposofiske initiativer i samfundet. En del virksomheder i landet har vist interesse for deltagelse. Der er oprettet mulighed for samarbejdsaftaler med bidrag til det fælles arbejde. Repræsentant i Virksomhedkredsen for Skoleforeningen er Helen Kjærsgaard.

Bestyrelsen, den 23.marts 2015
Ellen Thuesen