RUDOLF STEINER-SKOLEFORENINGEN I ODENSE

 
Skoleforeningen
Foredrag & kurser Artikler & Film Samarbejdspartnere Kontakt Bliv medlem
  Skoleforeningen - Årsberetning 2012
Skoleforeningen
Projekter
Historie
Bestyrelsen
Årsberetning
  aktuelle-
  årsberetninger
  2008
  2009
  2010
  2011
  2012
  2013
  2014
  2015
  2016
  2017

Årsberetning 2012 – ved generalforsamlingen d. 19. marts 2013.


Om foreningen og bestyrelsesforhold.
Der er 169 medlemmer i Skoleforeningen pr. 31/12-2012 (heraf 51 familiemedlemskaber).
I alt en tilbagegang på 8 medlemmer.
Ved generalforsamlingen i 2012 blev tre genopstillede bestyrelsesmedlemmer genvalgt – Ellen Thuesen, Alex Schlittler, og Dineke Doppen. Ellis Simonsen og Britta Lund Nielsen ønskede ikke genvalg, og de trak sig tilbage og modtog stor tak for deres arbejde i bestyrelsen. Helen Kjersgaard blev indvalgt på generalforsamlingen, og Monique van der Made indtrådte i bestyrelsen udpeget af Antroposofisk Selskab. Charlotte Jacobsen har pga. sin arbejdssituation stillet sit mandat til rådighed, men er opfordret til at forblive i bestyrelsen, indtil hun er på valg 2014, hvor hun kan tage endeligt stilling. Skoleforeningens revisorer blev genvalgt.
Bestyrelsen konstituerede sig med Ellen Thuesen som formand, Vibeke Kolmos som næstformand, Alex Schlittler som kasserer og endvidere med Johannes Thuesen som medlem af forretningsudvalget. Jens Henriksson deltager i møderne som observatør for skolens bestyrelse, og som observatør for forældrerådet er fortsat næstformand i forældrerådet Irene Ø. Bruun-Schmidt.
Som repræsentanter fra Skoleforeningen i skolens bestyrelse sidder fortsat Hans-Jørgen Kirk, Mikael Tind og Jens Henriksson. Sissel Gregers blev udpeget 2012 som afløser for Helen Kjersgaard.

Aktiviteter i bestyrelsen.
Der har været afholdt 4 ordinære bestyrelsesmøder i 2012 med indledende oplæg om Lakote Waldorf school i South Dacota i et indianerreservat. Om sammenligning mellem ”Det lykkelige Arabien og ”Grib fremtiden” mundende ud i spørgsmål til og faldgruber i den digitaliserede verden. Om 11. - 12. klasse projektet og DPU undersøgelsen, med resumé i bogen ”Leve helheden”, som blev omdelt. Bogen er en rapport som samlet set er ret positiv og giver stof til eftertanke. Bogen udleveres til alle forældre på steinerskolerne i Danmark. Kan også hentes på www.steinerskolerne.dk
Endelig har der været mindeord over Mogens Thuesen og hans virke på skolen.

Hjemmesiden.
Hjemmesiden er optimeret og vedligeholdes af Niel Sløk. Der har været koordination mellem skole og Skoleforening vedrørende hjemmesider.

Information om skoleforeningen:
- Folderen om skoleforeningen vedlægges fremover indmeldelsesblanketten til skolen.
- Annoncering på ”Tirsdagsnyt” og i skolens meddelelsesblad: ”Bliv medlem”!
- Der er udfærdiget en skrivelse til uddeling til forældre hvert år i 3. og 12.klasse med
   opfordring til medlemskab af Skoleforeningen.
- På den årlige julebasar laves en Skoleforeningens Info-bod.

Skoleforeningens administration.
Skoleforeningens mangeårige sekretær, Ole Ebbesen, har ønsket at afgive sine sidste administrative opgaver i sammenhængen. Der samarbejdes med skolen om, hvorledes Skoleforeningens administration skal videreføres. Ole Ebbesen har modtaget en tak og en opmærksomhed for de mange års vedholdende indsats for skoleforeningen.

11. – 12. klasse.
Også i 2012 har vi fulgt udviklingen med hensyn til godkendelse af 11. – 12. klasse. Udvalget har ydet et vedholdende og intensivt arbejde for godkendelse af ungdomsuddannelsen. Projektet går nu ind i den afsluttende fase.

Økonomi.
Skoleforeningen har atter i år underskud i regnskabet. Dette skyldes primært tilskud til skolen til driften af 11.–12. klasse, vedligeholdelsesarbejder i Skovly og underskud på Merkurandelene.
Skolen har anmodet skoleforeningen om yderligere et år med tilskud til driften af 11.–12. klasse.
I skoleåret 2012/13 er der sket en sammenlægning af 11.-12. klasse på grund af det lave elevtal i disse årgange.
På bestyrelsesmøder er der orienteret om skolens økonomi.
Der har på bestyrelsesmøderne, været drøftet forrentning af det lån, skolen har i skoleforeningen, idet skolen har overskud i regnskab 2011. Der meldtes tilbage fra skolen, at en tilbagebetaling med en forrentning på 4% p.a. ville kunne finde sted. Senere på året meldes, at der arbejdes med ny låneoptagning i LR – kredit. Forhandlingen dér munder ud i en melding fra skolen om tilbagebetaling af hele lånet pr. 31.12.2012.
Efter drøftelse i bestyrelsen og samråd med skolens eksterne revisor har der været afholdt møde med Merkur Andelskasse. Her blev skoleforeningens behov for likvide midler for de kommende 3 år klargjort: Udgifter til 11. – 12. klasse, sommerstævne, vedligeholdelse Skovly m.m. Der er i bestyrelsen fuld opbakning til Merkurs vurdering af Skoleforeningens samlede økonomiske forhold. Her indgår salg af gamle obligationer med høj forrentning, hvor skoleforeningen mister kursgevinst,  - til investering i statsobligationer med mellemlang løbetid og 3 og 6 måneders opsigelse, - og endelig investering i Triados, som er Merkurs samarbejdspartner.

Sommerstævne.
Skoleforeningen har bevilget dækning af udgifter i forbindelse med afholdelse af det velbesøgte årlige sommerstævne. Sommerstævnerne har stor betydning for skolen også for det sociale liv.

Orienteringsemner.
Årlig bygningsgennemgang fastholdes med henblik på vedligeholdelse. Sidst gennemgået 2011. Bygge- og vedligeholdelsesudvalget har meldt ud, at Skovlys vinduer trænger til maling. Dette blev gennemført i efteråret 2012.
Der er orienteret om Fonden til fremme af Antroposofisk kulturel virksomhed, som har støttet 11. – 12. klasses arbejdet med mindre bidrag. Opfordring til at støtte fonden blev givet, så der er midler at gøre godt med til de mange ansøgninger fra antroposofiske institutioner.
Basaren. Der arbejdes med fremover at lægge basaren i skoleforeningens regi.
Skoleforeningens forsikringer. Vedrørende skoleforeningens forsikringer af Skovly og Skovhuset har der været kontakt til firmaet Willis for billigere tilbud. En halvering af udgifterne forventes.
Den nyerhvervede grund bruges flittigt, ikke mindst som skolehave.

Bestyrelsen, den 19.marts 2013