RUDOLF STEINER-SKOLEFORENINGEN I ODENSE

 
Skoleforeningen
Foredrag & kurser Artikler & Film Samarbejdspartnere Kontakt Bliv medlem
  Skoleforeningen - Årsberetning 2008
Skoleforeningen
Projekter
Historie
Bestyrelsen
Årsberetning
  aktuelle-
  årsberetninger
  2008
  2009
  2010
  2011
  2012
  2013
  2014
  2015
  2016
 

Årsberetning 2008 - ved generalforsamlingen d. 10. marts 2009

Om foreningen og bestyrelsesforhold
Der er 151 medlemmer i skoleforeningen pr.31/12 2007 (heraf 41 familiemedlemskaber).

Ved generalforsamlingen i 2008 trak Rudolf Blum sig ud af bestyrelsen fra sin vægtige plads, pga. tidsmæssigt uforenelighed med hans arbejde. Endvidere trak Jens Henriksson sig ud af bestyrelsen med baggrund i at bevare hans formandskab for skolens bestyrelse. Marie Louise Platz-Becker har endvidere af personlige årsager valgt at trække sig ud af bestyrelsen. Johannes Thuesen, Marianne Schlittler, Jørgen Bang og Vibeke Kolmos genopstillede alle i år og fortsætter bestyrelsesarbejdet. Endvidere er der nyvalgt Niel Sløk, Charlotte Jacobsen og Dineke Doppen. Bestyrelsen er konstitueret med Ellen Thuesen som formand, Vibeke Kolmos som næstformand, Alex Schlittler som kasserer og øvrige medlemmer af forretningsudvalget er Johannes Thuesen. Jens Henriksson har sammen med Forældreudvalgsformand Helge Hellesø sæde som observatører  på bestyrelsesmøderne.

Som repræsentanter i skolens bestyrelse sidder fortsat Helen Kjersgaard og Hans-Jørgen Kirk og endvidere er nyudpeget Mikael Tind i år for Gudrun Nielsen, der har trukket sig ud af skolens bestyrelse p.g.a. arbejdspres. I børnehavens bestyrelse sidder Jens Ole Nielsen, Hans-Jørgen Kirk og Grethe Black som udpegede af skoleforeningen.

Aktiviteter i bestyrelsen

Der har været afholdt 4 ordinære bestyrelsesmøder i 2008, hvor hvert af møderne har været indledt med et tema. Derudover har der foregået en intern mailkorrespondence vedr. godkendelse af grund til byggeri og køb af samme. Tidl. bestyrelsesmedlem Per Pedersen er fortsat med i forhandlingsgruppen. Der er besluttet kontingentstigning med 50 kr. med baggrund i stigende portoudgifter.

Som udløber af møder året før, har der været afholdt udvalgsmøde med og om specialklasserne ang. deres muligheder for udvidelse, hvilket dog er stillet i bero, med baggrund i stagnerende elevtal.


Grundkøb

Der er gennemført endelig undersøgelse af grunden med beslutning om udskiftning af et mindre areal forurenet grund, således at grunden nu bliver helt ren. Der arbejdes fortsat i byggeudvalg med at få landzonetilladelse til byggeri. Forhandlingsgruppen fortsætter arbejdet når der foreligger zonegodkendelse. Den egentlige projektering og økonomiske beregning går i gang når disse ting er afklaret.


Økonomisk støtte

Med baggrund i pligtige lønstigninger samt dalende elevtal på skolen, samt fortsat manglende tilskud til overskolen, har foranlediget skoleforeningen til at dække et forventet underskud for 2007 og 2008 for skolen, anslået til ca. kr. 200.000 pr. år – til overskoleudgifter. På samme måde er aftalt at Skoleforeningen vil dække underskud i forbindelse med renovering af køkkenet, som er anslået til et beløb på kr. 370.000 samt kr. 5000 til ny bagindgang. Der er endvidere ikke opkrævet renter eller afdrag af skolens gæld til skoleforeningen i 2008. Skolen har iværksat et brandingprogram og en PR-kampagne for at få større tilgang til skolen og i den forbindelse arbejdet på en ny hjemmeside. Skoleforeningen har bevilget kr. 70.000 til dette arbejde.

På landsplan er nedsat en arbejdsgruppe med henblik på at få tilskudsberettiget undervisningen af 11. – 12. klasse, hvor jens Henriksson har repræsenteret skolen. Til dette arbejde med henblik på ansættelse af lobbyist er bevilget kr. 50.000 pr år i 2½ år.

Skoleforeningen har igen med stor succes afholdt sommerstævne, og igen bevilget kr. 20.000 til jubilæumsstævne 2009.

Virksomhedskredsen arbejder med et landsdækkende ambitiøst program, der skal fremvise alle de forskellige typer projekter, som er udgået fra den antroposofiske impuls siden Rudolf Steiners første besøg i Danmark. Skoleforeningen har bevilget kr. 10.000 til dette arbejde.


Bestyrelsen d- 10/3 2009